Merken
 
Betaalmogelijkheden
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.
 
Aanbevolen
 

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LEK-IMPORT-CARS B.V.
DRECHTDIJK 43 1424 RB DE KWAKEL TEL. 0297-525626 KVK 34292710

Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;
 2. De in te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;
 3. De overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;
 4. De verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
 5. De koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
 6. De garantie: de garantie die door verkoper op die auto's kan worden verstrekt.


Artikel 1 • De aanbieding
De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is - indien een termijn voor aanvaarding is gesteld - van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.

Artikel 2 • De overeenkomst
De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden ver-strekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

Artikel 3 • De inhoud van de overeenkomst
In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

 • De omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele toebehoren;
 • De prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vaste of een niet-vast overeengekomen prijs is;
 • De prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van die auto;
 • De (vaste of verwachte) afleveringskosten van de auto;
 • De vermoedelijke of uitdrukkelijk vast overeengekomen leveringsdatum;
 • De verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalin-gen van deze derde);
 • De wijze van betaling, uitsluitend met bankgarantie tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 4 • Prijswijzigingen/stijging

 1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte auto's te allen tijde doorberekend. De vast overeengekomen prijs voor zowel nieuwe als gebruik-te auto's blijft na ondertekening bindend ongeacht wijzigingen in de hoogte van af te dragen belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 mogen naast de even genoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks-en/of impor-teursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe auto's worden doorberekend.
 3. De verkoper kan verlangen dat de koper op het moment van koop een bankgarantie overlegt voor het overeengekomen bedrag, zonder afloopdatum, deze incasso volgt op dag van levering, na goedkeuring van de te leveren goederen.

Indien een bankgarantie te veel vertraging in het proces veroorzaakt kan ook een aanbetaling worden gedaan van minimaal 33% van de totaal overeengekomen prijs.

Artikel 5 • Het risico voor de auto

 1. De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien de auto zich op het tijdstip van koop in het buitenland bevindt.
 2. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn reke-ning. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

Artikel 6 • De overschrijding van de leveringstermijn

 1. Bij overschrijding van een vermoedelijke leveringstermijn van de auto kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
 2. Indien de verkoper acht weken na die ingebrekestelling de auto nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van zes weken de auto aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
 3. Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden schade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn heeft de koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade, behou-dens overmacht aan de kant van de verkoper. Niet-nakoming door een leverancier van de verkoper, waardoor ook veroorzaakt, geldt mede als overmacht in de zin van dit artikel.
 4. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra een overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding acht weken na de in lid 1 bedoelde ingebreke-stelling dan wel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen acht weken te kunnen leveren. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht die naar verwachting meer dan drie maanden zal voortduren, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In dat laatste geval heeft de koper geen recht op vergoeding van enige schade en kosten, behoudens zijn eventuele aanspraken op grond van dwingend recht.

Artikel 7 • Garantie op auto's en onderdelen/toebehoren

 1. Door de garanties vermeld in dit artikel worden de wettelijke rechten waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt − die een koper/opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten.
 2. Bij garagebezoek in verband met de garantie bedoeld in dit artikel zorgt de verkoper ervoor dat de koper een vervangende auto ter beschikking krijgt, indien de auto van de koper naar verwachting langer dan twee dagen niet gebruikt kan worden.
 3. Op nieuwe auto's en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, en de wettelijke rechten zoals genoemd in lid 1.
 4. Op gebruikte auto's verleent de verkoper, alleen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, zes maanden garantie op technische gebreken die gezien de staat, leeftijd, kilometerstand en koopprijs van de auto redelijkerwijs niet voor rekening van de koper behoren te komen.
 5. Gebruikssporen en fabrieks terugroep acties die onder toezicht van de vorige eigenaar van een gebruikte auto niet zijn verricht vallen niet onder de garantie.
 6. De verkoper heeft de kilometerstand bij aankoop gecontroleerd en dient deze stand te vermelden op de koopovereenkomst. De verkoper staat er voor in dat de op de overeenkomst vermelde stand logisch is bevonden, tenzij expliciet op de overeenkomst is vermeld dat deze onlogisch is, terwijl de koper hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt.
 7. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte vallen niet onder de garantie op gebruikte auto's, tenzij koper aantoont, dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen, inferieure brandstof etc.).
 8. Indien de auto is ingevoerd van buiten de Europese Unie kunnen specificaties en uitvoeringen afwijken van de door de fabrikant of importeur opgegeven specificaties voor Nederland. Dergelijke afwijkingen worden niet als gebreken beschouwd en vallen niet onder enige garantie.
 9. Op cabrioletkappen en bijbehorende onderdelen wordt nimmer enige garantie gegeven.
 10. Motorische schade en de gevolgen van motorische schade als gevolg van LPG inbouw vallen nimmer onder de garantie ook niet onder de volledige garantie.
 11. Audio en video apparatuur af fabriek geïnstalleerd in de auto's vallen nimmer onder garantie, deze zijn niet geschikt voor gebruik buiten de VS, zie artikel 7 lid 7.
 12. Deelname aan Rally's, rijvaardigheidstrainingen en snelheidsproeven in welke vorm ook, en tuning door middel van chip's/software of snelheid dan wel vermogens verhogende onderdelen zullen ten alle tijden zorgen van het direct en volledig vervallen van de garantie op de(aan)geleverde auto en de evt geinstalleerde/verkochte onderdelen.

Artikel 8 • De betaling

 1. De schulden van de koper aan de verkoper zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschul-digde bedrag op een door de verkoper aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.
 2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de verkoper uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.
 3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand. De koper is dan de wettelijke rente verschuldigd vanaf één maand na levering van de auto.
 4. Indien de koper na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkoper gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incas-sokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitenge-rechtelijke kosten zijn alle kosten die de verkoper in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag.
 5. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het ver-schuldigde bedrag, dan wel de daadwerkelijke kosten die de verkoper maakt ter incasso zoals in het vorige lid omschreven.

Artikel 9 • Eigendomsvoorbehoud
De geleverde auto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de auto niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 10 • Aansprakelijkheid tuning, sport en race onderdelen.
Indien de geleverde, bestelde of gemonteerde onderdelen niet als standaard onderdeel op de auto zijn gemonteerd  zoals deze af fabriek geleverd is vallen deze onder race of sport onderdelen. Koper is zich ervan bewust dat dit ander rijgedrag, meer geluid  en andere onderhouds intervallen behoeft en schade zou kunnen veroorzaken aan orginele onderdelen, persoonlijke schade of aan derde. Verkoper of installateur kan hier nimmer voor aansprakelijk voor worden gesteld en koper weet zich hier voor verantwoordelijk. Tuning van motormanagement of installeren van tunings en race onderdelen zijn ten alle tijden volledig voor risico van de koper. Koper is zich ervan bewust dat  de installatie van tuning en race onderdelen kan er toe leiden dat uw voertuig niet meer aan de lokale wettelijke eisen voldoet. Indien u hier vragen of twijfels over heeft neemt u vooraf contact met ons op. 

Artikel 11 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten met de verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepas-sing. De burgerlijke rechter te Amsterdam is uitsluitend bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.